Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 8: Tìm số tự nhiên n biết: a)1+2+3+4+…+n=506

Toán Lớp 6: Bài 8: Tìm số tự nhiên n biết:
a)1+2+3+4+…+n=506

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì đây là dãy số cách đều => n là số cuối
  toongr dãy số đó là: [n.(n+1)]:2
  => [n.(n+1)]:2 = 506
  => n.(n+1) = 506.2 = 1012
  => 2 số tự nhiên liên tiếp nhân với nhau = 1012
  1012 = 2.2.11.23
           = 2.22.23 mà 22 và 23 là 2 số tự nhiên liên tiếp
  => còn thừa số 2 thì ko thể nhân vào đâu
  => 1012 ko thể phân tích ra 2 thừa số liên tiếp
   Vậy không tìm được x là số tự nhiên hay x không tồn tại.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )