Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: nếu có vtAB.vtBC = vtBC.vtCA thì tam giác cân.

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: nếu có vtAB.vtBC = vtBC.vtCA thì tam giác cân.

Comments ( 1 )

 1. Gọi $I$ là trung điểm $BC$. Theo quy tắc trung điểm, ta được:
  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$
  Ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \quad\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CA}\\
  \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC} – \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CA}=0\\
  \Leftrightarrow \overrightarrow{BC}\left(\overrightarrow{AB} – \overrightarrow{CA}\right) = 0\\
  \Leftrightarrow \overrightarrow{BC}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = 0\\
  \Leftrightarrow \overrightarrow{BC}.2\overrightarrow{AI} = 0\\
  \Leftrightarrow \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AI} = 0\\
  \Leftrightarrow AI\perp BC
  \end{array}\)
  Hay $AI$ là đường cao ứng với cạnh $BC$
  Ta lại có: $AI$ là trung tuyến ứng với cạnh $BC$
  Do đó $\triangle ABC$ cân tại $A$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi