Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 5. Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70

Toán Lớp 6: Bài 5. Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong
Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của
công ty Ánh Dương là bao nhiêu tiền?
Xin hãy giúp em

Comments ( 2 )

 1. Giải
     Lợi nhuận của công ty Ánh Dương trong Quý I là:
               -30 .3 = -90(triệu đồng)
   Lợi nhuận của công ty Ánh Dương trong Quý ll là:
               70  .3 = 210(triệu đồng)
  Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là:
       210 + (-90) = 120(triệu đồng)
             Đáp số: 120 triệu đồng
   
   

 2. Giải đáp: 120 triệu đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng lợi nhuận Quý I là :
  (-30000000)*3 = -90000000 (Đồng)
  Tổng Lợi Nhuận Quý II là :
  70000000*3 = 210000000 (Đồng)
  Tổng lợi nhuận của 6 tháng đầu năm là:
  210000000 + (-90000000) = 120000000(Đồng)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt