Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn gạo?

Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn gạo?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn gạo?”

  1. $\text{Số tạ cỏ 1 con bò ăn trong một ngày là:}$ $\\$ $\text{1 : 8 = 0,125 (tạ)}$ $\\$ $\text{Số tạ 2 con bò ăn trong một ngày là:}$ $\\$ $\text{0,125 x 2 = 0,25 (tạ)}$ $\\$ $\text{Số tấn cỏ 2 con bò ăn trog 30 ngày là:}$ $\\$ $\text{0,75 x 30 = 22,5 (tạ)}$ $\\$ $\text{Đổi: 22,5 tạ = 2,25 tấn}$ $\\$ $\text{Đáp số: 2,25 tấn cỏ}$
     

  2.  

Viết một bình luận