Toán Lớp 6: 17. (15 – 16) + 16. (17 – 20) 15. (-176) + 15.76 + 100.15 79.89 – 79. (-11) – 100.79 153.177 – 153.77 + 100. (-77)

Toán Lớp 6: 17. (15 – 16) + 16. (17 – 20)
15. (-176) + 15.76 + 100.15
79.89 – 79. (-11) – 100.79
153.177 – 153.77 + 100. (-77)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 17. (15 – 16) + 16. (17 – 20) 15. (-176) + 15.76 + 100.15 79.89 – 79. (-11) – 100.79 153.177 – 153.77 + 100. (-77)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  17. (15-16) + 16. (17-20)
  =17.15-17.16+16.17-16.20
  =(-17.16+16.17)+(17.15-16.20)
  =0+(255-320)
  =0-65
  =-65
  ___________________________________
  15.(-176)+15.76+100.15
  =15.[(-176) + 76+ 100]
  =15.0
  =0
  ___________________________________
  79.89-79.(-11)-100.79
  =79.[89-(-11)-100]
  =79.0
  =0
  ___________________________________
  153.177-153.77+100. (-77)
  =153.[177-77]+(-7700)
  =153.100+(-7700)
  =15300+(-7700)
  =7600

Viết một bình luận