Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho phép trừ hai số tự nhiên. Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 8066. Số trừ bé hơn hiệu là 1.

Toán Lớp 5: Cho phép trừ hai số tự nhiên. Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu
bằng 8066. Số trừ bé hơn hiệu là 1.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Số bị trừ là:}$ $\\$ $\text{8066 : 2 = 4033}$ $\\$ $\text{Số trừ là:}$ $\\$ $\text{(4033 – 1) : 2 = 2016}$ $\\$ $\text{Đáp số: số bị trừ 4033 ; số trừ 2016}$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bị trừ là: 8066 : 2 = 4033
   Số trừ là: (4033-1) : 2 = 2016 vì bé hơn hiêu là 1
                                Đáp số : 4033
                                              2016
  Xin câu trả lời hay nhất và 5 sao

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai