Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 4. Trong một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 9m người ta xây một bồn hoa hình vuông có cạnh 2m. Tính diện tí

Toán Lớp 6: Bài 4. Trong một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 25 m và chiều rộng 9m người ta xây
một bồn hoa hình vuông có cạnh 2m. Tính diện tích còn lại của sân chơi?
Bài 5. Có một miếng đất hình thoi cạnh 28m, người ta rào xung quanh miếng đất đó bằng
4 đường dây chì gai. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu mét dây chì gai?

Comments ( 2 )

 1. 4.
  Diện tích của sân chơi hình chữ nhật là:
  25 × 9 = 225 (m²)
  Diện tích xây bồn hoa hình vuông là:
  2 × 2 = 4 (m²)
  Diện tích còn lại của sân chơi là:
  225 – 4 = 221 (m²)
  Đ/S: 221m²
  5.
  Phải dùng tất cả số mét dây chì gai là:
  28 × 4 = 112(m)
  Đ/S: 112m

 2. Bài 4:
  Diện tích sân chơi là:
     25 xx 9 = 225 (m^2)
  Diện tích bồn hoa là:
     2 xx 2 = 4 (m^2)
  Diện tích còn lại của sân chơi là: 
     225 – 4 = 221 (m^2)
  Bài 5:
  Vì 4 đường dây chì gai bọc xung quanh miếng đất hình thoi nên:
  Dùng tất cả số mét chì gai là:
      28 xx 4 = 112 (m)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh