Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một mảnh đất hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 65,8m, chiều cao bằng 40% đáy lớn giữa mảnh đất người ta đào giếng hình vuông cạnh

Toán Lớp 5: một mảnh đất hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 65,8m, chiều cao bằng 40% đáy lớn giữa mảnh đất người ta đào giếng hình vuông cạnh là 2,5m, xung quanh trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau

Comments ( 2 )

 1. Hình thang có chiều cao là :
  120 × 40% = 48 (m)
  Mảnh đất hình thang có diện tích là :
  [(120 + 65,8) × 48] : 2 = 4459,2 (m^2)
  Cái giếng hình vuông có diện tích là :
  2,5 × 2,5 = 6,25 (m^2)
  Đất trồng rau có diện tích là :
  4459,2 – 6,25 = 4452,95 (m^2)
  Đáp số : 4452,95m^2
   

 2. Chiều cao hình thang đó là:
       120 × 40% = 48 (m)
  Diện tích mảnh đất hình thang đó là:
       [(120 + 65,8) × 48] : 2 = 4459,2 (m²)
  Diện tích cái giếng hình vuông là:
       2,5 × 2,5 = 6,25 (m²)
  Diện tích đất trồng rau là:
       4459,2 – 6,25 = 4452,95 (m²)
                                Đáp số: 4452,95 m²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh