Toán Lớp 6: Bài 4: Tìm sao cho: a) b) và c) d) và ) Bài 5: Tìm x  Z: a) -7 < x < -1 b

Toán Lớp 6: Bài 4: Tìm sao cho:
a) b) và
c) d) và )
Bài 5: Tìm x  Z:
a) -7 < x < -1 b) -1 ≤ x ≤ 6 c) -5 ≤ x < 6 d) x – 5 = - 1 e) x + 30 = - 4 f) x –(-24)=3 g)22 – (- x) = 12 h) 15 – (4 – x) = 6 i) 3(x + 4) – (8 – x) = 24

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Bài 4 không có đề 
  Bài 5 :
  a, -7 < x < -1
  -> x in { -6, -5, -4, -3, -2 }
  b, -1 ≤ x ≤ 6
  -> x in { -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
  c, -5 ≤ x < 6
  -> x in { -5, -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4, 5 }
  d, x – 5 = -1
  -> x = -1 + 5 = 4
  e, x + 30 = -4
  -> x = -4 – 30 = -34
  f, x – ( -24) = 3
  -> x + 24 = 3
  -> x = 3 – 24 = -21
  g, 22 – ( -x) = 12
  -> 22 + x = 12
  -> x = 12 – 22 = -10
  h, 15 – ( 4 – x) = 6
  -> ( 4 – x ) = 15 – 6
  -> 4 – x = 9
  -> x = 4 – 9 = -5
  i, 3(x + 4) – ( 8 -x ) = 24
  -> 3x + 12 – 8 + x = 24
  -> 4x + 4 = 24
  -> 4x = 20
  -> x = 5
   

  Trả lời

Viết một bình luận