Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 3: Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ

Toán Lớp 6: Bài 3: Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều nhất bao nhiêu đội phản ứng nhanh, trong đó các bác sĩ và điều dưỡng viên chia đều vào mỗi đội.
Bài 4: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn thì vừa đủ. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 100 đến 150 cuốn.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3:
   Gọi k là số đội phản ứng nhanh được chia nhiều nhất:
  Theo đề bài ta có: {(16\vdotsk),(24\vdotsk),(40\vdotsk),(\text{k lớn nhất}):}{:(),():}}⇒k∈ƯCLN(16; 24; 40)
    16=2^4
    24=2^3×3
    40=2^3×5
  ⇒k∈ƯCLN(16; 24; 40)=2^3=8
  Vậy có thể lập được nhiều nhất 8 đội
   Bài 4
  Gọi x là số sách cần tìm
  Theo đề bài ta có: {(x\vdots10),(x\vdots12),(x\vdots15),(100≤x≤150):}{:(),():}}⇒x∈BC(10; 12; 15)
    10=2×5
    12=2^2×3
    15=3×5
  ⇒BCNNNN(10; 15; 20)=2^2×3×5=60
  x∈BC(10; 12; 15)=B(60)={0; 60; 120; 180;…}
  Mà 100≤x≤150⇒x=120
  Vậy có 120 cuốn sách

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim