Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 2. a) Cho p và p + 4 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p + 8 là số nguyên tố hay hợp số? b) Cho p và p + 8 là các số nguyên tố lớ

Toán Lớp 6: Bài 2.
a) Cho p và p + 4 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p + 8 là số nguyên tố hay hợp số?
b) Cho p và p + 8 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p +100 là số nguyên tố hay hợp số?

Comments ( 1 )

 1. $\textit{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\textit{a) Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không chia hết cho 3.}$
  $\textit{TH1: p = 3k + 1 (k ∈ $\mathbb{Z}$) ⇒ p + 8 = 3k + 9 $\vdots$ 3 ⇒ p + 8 là hợp số.}$
  $\textit{TH2: p = 3k + 2 (k ∈ $\mathbb{Z}$) ⇒ p + 4 = 3k + 6 $\vdots$ 3 ⇒ p + 4 là hợp số (loại)}$
  $\textit{Vậy p + 8 là hợp số}$
  $\textit{b) Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không chia hết cho 3.}$
  $\textit{TH1: p =  3k + 1 (k ∈ $\mathbb{Z}$) ⇒ p + 8 = 3k + 9 $\vdots$ 3 ⇒ p + 8 là hợp số (loại)}$
  $\textit{TH2: p =  3k + 2 (k ∈ $\mathbb{Z}$) ⇒ p + 100 = 3k + 102 $\vdots$ 3 ⇒ p + 100 là hợp số.}$
  $\textit{Vậy p + 100 là hợp số.}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )