Toán Lớp 6: Bài 11: Trong ba năm trước khi dịch Covid-19 xảy ra, công ty A mỗi năm đều đạt mức tiền lãi là 755 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi dịch

Toán Lớp 6: Bài 11: Trong ba năm trước khi dịch Covid-19 xảy ra, công ty A mỗi năm đều đạt mức tiền
lãi là 755 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát thì việc làm ăn của công
ty gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong hai năm tiếp theo, công ty phải chịu thua lỗ mỗi năm số
tiền là 215 triệu đồng. Hỏi sau 5 năm công ty A lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 năm đầu, số tiền lãi của công ty là :
  755000000 xx 3 = 2265000000 ( đồng )
  2 năm sau, số tền lỗ của công ty là :
  215000000 xx 2 = 430000000 ( đồng )
  Vì 2265000000 > 430000000 nên sau 5 năm công ty A lãi
  Số tền lãi sau 5 năm là :
  2265000000 – 430000000 = 1835000000 ( đồng )

  Trả lời

Viết một bình luận