Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng y = (2m – 1)x + m – 2 cắt đường thẳng y = 3x+6 tại điểm nằm trên trục hoành.

Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng y = (2m – 1)x + m – 2 cắt đường thẳng y = 3x+6 tại điểm nằm trên
trục hoành.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để đường thẳng y = (2m – 1)x + m – 2 cắt đường thẳng y = 3x+6 tại 1 điểm nằm trên trục hoành:
  -) 2m-1≠3
  ⇔2m≠4
  ⇔m≠2
  -) m-2/2m-1=6/3
  ⇔m-2=2(2m-1)
  ⇔m-2=4m-2
  ⇔-3m=0
  ⇔m=0
  Vậy phương trình có m vô nghiệm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )