Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: a) Tính tuổi của Mai biết rằng 4 năm trước đây tuổi của Mai bằng 2/3 tuổi của Mai hiện nay b) Tính tuổi của Bích, biết rằng 5 lần tuổi

Toán Lớp 6: a) Tính tuổi của Mai biết rằng 4 năm trước đây tuổi của Mai bằng 2/3 tuổi của Mai hiện nay
b) Tính tuổi của Bích, biết rằng 5 lần tuổi của Bích trước đây 8 năm bằng 3 lần tuổi của Bích hiện nay
*TKS*

Comments ( 2 )

 1. a, nếu ta coi số tuổi của mai hiện nay là 3 phần thì số tuổi của mai 4 năm trước là 2 phần bằng nhau                                                                                                              số tuổi của mai hiện nay là :       4    :    (   3   –   2   )    x    3   =    12  ( tuổi )                 b, nếu ta coi số tuổi của bích hiện nay là 5 phần thì số tuổi của bích 8 năm trước là 3 phần bằng nhau                                                                                                     số tuổi của bích hiện nay là :    8     :    (  5   –   3   )    x    5    =   20   ( tuổi ) 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  a)
  – Gọi x là tuổi của Mai hiện nay ( tuổi )
  ⇒ Tuổi của Mai 4 năm trước là : 2/3x
  ⇒ x – 2/3x = 4 
  ⇒ 1/3x      = 4 
  ⇒ x           = 12
  Vậy tuổi của Mai hiện nay là 12 tuổi
  b)
  – Gọi x là tuổi của Bích hiện nay ( tuổi ; x > 8) 
  ⇒ tuổi của mai 8 năm trước là x – 8 
  – Theo bài ra, ta có: 5 × ( x – 8 ) = 3x 
  ⇒ 5x – 40 = 3x 
  ⇒ 2x = 40 
  ⇒ x = 20 
  Vậy tuổi của Bích hiện nay là 12 tuổi
  NO COPY
  @mai
              Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !                   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi