Toán Lớp 6: a, Cho A = 2+2²+2³+…+2⁶⁰. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A b, Cho tổng A = 2⁰+2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+…+2¹⁰⁰. Tìm số dư của phép chia tổng A ch

By Ái Linh

Toán Lớp 6: a, Cho A = 2+2²+2³+…+2⁶⁰. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A
b, Cho tổng A = 2⁰+2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+…+2¹⁰⁰. Tìm số dư của phép chia tổng A cho 3
c, Cho S = 1+3+3²+3³+3⁴+3⁵+3⁶+3⁷+3⁸+3⁹. Chứng tỏ rằng S chia hết cho 4
Viết một bình luận