Toán Lớp 6: a, Cho A = 2+2²+2³+…+2⁶⁰. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A b, Cho tổng A = 2⁰+2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+…+2¹⁰⁰. Tìm số dư của phép chia tổng A ch

Toán Lớp 6: a, Cho A = 2+2²+2³+…+2⁶⁰. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A
b, Cho tổng A = 2⁰+2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+…+2¹⁰⁰. Tìm số dư của phép chia tổng A cho 3
c, Cho S = 1+3+3²+3³+3⁴+3⁵+3⁶+3⁷+3⁸+3⁹. Chứng tỏ rằng S chia hết cho 4

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a, Cho A = 2+2²+2³+…+2⁶⁰. Chứng tỏ rằng 15 là ước của A b, Cho tổng A = 2⁰+2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+…+2¹⁰⁰. Tìm số dư của phép chia tổng A ch”

  1. A) A= (2+2 mũ 2 + 2 mũ 3 + 2 mũ 4)+…+(2 mũ 57 + 2 mũ 58 + 2 mũ 59 + 2 mũ 60) chia hết cho 15 => 15 là ước của A (nhóm 4 số thì được 1 số chia hết cho 15 nên mình nhóm 4 số vào 1 nhóm)
    C) Cứ nhóm 2 số vào là được 4 số chia hết cho 4 nhé:
    S = (1+ 3) + (3 mũ 2 + 3 mũ 3) + … + (3 mũ 8 + 3 mũ 9) chia hết cho 4

Viết một bình luận