Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: A =58+(-76)+(-24) B=895+(-2021)+(-895) C=(-6).(-17).5 D=87.(-19)-37.(-19) Trình bày chi tiết ạ

Toán Lớp 6: A =58+(-76)+(-24)
B=895+(-2021)+(-895)
C=(-6).(-17).5
D=87.(-19)-37.(-19)
Trình bày chi tiết ạ

Comments ( 2 )

 1. A =  58 + (-76) + (-24)
      =58 – 76 – 24     (Khi phá ngoặc, trước ngoặc là dấu + thì giữ nguyên dấu của số, còn nếu là dấu – thì ta đổi dấu : + -> – và – -> + )
      =58-(76+24)
      =58 -100
      =-42
  Vậy A = -42
  ________________________________
  B = 895 + (-2021) + (-895)
      =895 -2021 – 895          (Gth như ý A )
      =(895 – 895) -2021
      =-2021
  Vậy B=-2021
  ____________________________
  C=(-6).(-17).5  
    =[(-6).5] . (-17)
    =(-30).(-17)
    =510    ( âm × âm -> dương ; âm × dương -> âm )
  Vậy C=510
  ____________________________
  D=(87.(-19)-37.(-19)
      =(-19).(87-37)    (Rút -19 ra làm nhân tử chung)
      =(-19).50
      =-950
  Vậy D=-950
   

 2. A= 58+(-76)+(-24)
  A= 58+[(-76+(-24)]
  A= 58+(-100)
  A= -42
  B= 895+(-2021)+(-895)
  B= [895+(-895)]+(-2021)
  B= 0+(-2021)
  B= -2021
  C= (-6).(-17).5
  C= 102.5
  C= 510
  D= 87.(-19)-37.(-19)
  D= (87-37).(-19)
  D= 50.(-19)
  D= -950
  #namOvO

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )