Toán Lớp 6: a) x – 5 = – 1 b)x + 30 = – 4 c) x – (- 24) = 3 d) 22 – (- x) = 12

Toán Lớp 6: a) x – 5 = – 1
b)x + 30 = – 4
c) x – (- 24) = 3
d) 22 – (- x) = 12

TRẢ LỜI

 1. $\text{a) x – 5 = -1}$
  $\text{x = ( -1 ) + 5}$
  $\text{x = 4}$
  $\text{Vậy x = 4}$
  $\text{b) x + 30 = -4}$
  $\text{x = ( -4 ) – 30}$
  $\text{x = -34}$
  $\text{Vậy x = -34}$
  $\text{c) x – ( – 24 ) = 3}$
  $\text{x + 24 = 3}$
  $\text{x = 3 – 24}$
  $\text{x = – 21}$
  $\text{Vậy x = -21}$
  $\text{d) 22 – ( – x ) = 12}$
  $\text{22 + x = 12}$
  $\text{x = 12 – 22}$
  $\text{x = -10}$
  $\text{Vậy x = -10}$

  Trả lời

Viết một bình luận