Toán Lớp 6: A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99- B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019 help me

By Thái Tâm

Toán Lớp 6: A=1-2+3-4+5-6+…+97-98+99-
B=1+2+2 ²+2 ³+…+2^2019
help me
Viết một bình luận