Toán Lớp 4: Mai có 1 số kẹo ít hơn 50 cái và nhiều hơn 40 cái.Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoạch chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết.Hỏ

By Linh

Toán Lớp 4: Mai có 1 số kẹo ít hơn 50 cái và nhiều hơn 40 cái.Nếu Mai đem số kẹo đó chia đều cho 5 bạn hoạch chia đều cho 3 bạn thì cũng vừa hết.Hỏi Mai có bao nhiêu cái kẹo.
Viết một bình luận