Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 2

Toán Lớp 6: A = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 Có thể thay các dấu “ * ” bằng các dấu phép tính “ + ” và “ – ” để biểu thức A có giá trị bằng 28 được không? Vì sao?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   có 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
  nếu thay 1 dấu + thành dấu – thì biểu thức a phải trừ đi 2 lần số đó
  VD: 1+2+3-4+5+6+7+8+9=45-2.4=37
  VD:1+2+3+4-5-6+7+8+9=45-2.(5+6)=23
  ………………………………………………………………………
  gọi tổng các số cần trừ đó là a (a ∈ N*) 
  => để biểu thức A có giá trị là 28
  =>2a= 45-28
  =>{:(2a=17),(a∈N*)}
  =>a∈ ∅
  => biểu thức A không có giá trị bằng 28

 2. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45
  text(Gọi tổng số cần trừ là : a  (a ∈ N*))
  ⇒ 2a = 45 – 28 = 17
  ⇒ a = ∅
  text(Vậy không thể)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )