Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: (-8).2= (-5)-(-6)= 4-(-3)= (+2)-(+50)=

Toán Lớp 6: (-8).2=
(-5)-(-6)=
4-(-3)=
(+2)-(+50)=

Comments ( 2 )

 1. $\text{Trả lời}$
  $\text{(-8) . 2 = -16}$
  $\text{(-5) – (-6) = 1}$
  $\text{4 – (-3) = 7}$
  $\text{(+2) – (+50) = -48}$
  $⇒$ Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “−” trước kết quả nhận được.
  $-)$ Lưu ý: Tích của một số nguyên với số 0 bằng 0. Phương pháp: Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.
  $⇒$ Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Kết quả tìm được gọi là hiệu của a và b.
  Như vậy ta có : a – b = a + (-b)
  $-)$ Lưu ý :
  Nếu x = a – b thì x + b = a.
  Ngược lại, nếu x + b = a thì x = a – b.
  #Pandola
  ʕ •ᴥ• ʔ

 2. $#BenOkk$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-8).2=-16
  (-5)-(-6)=1
  4-(-3)=7
  (+2)-(+50)=-48

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương