Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 5. Tìm số nguyên x, biết: a) 15 – (15 + x) = 21; b) 39 + (x – 39) = 50 6. Thủy ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ

Toán Lớp 6: 5. Tìm số nguyên x, biết:
a) 15 – (15 + x) = 21;
b) 39 + (x – 39) = 50
6. Thủy ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân là – 39oC. Nhiệt độ sôi của thủy ngân là 357oC. Tính số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân.
7. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York là -5oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm đó giảm 7oC?

Comments ( 1 )

 1. Câu 5
  a) 15 – (15 + x) = 21
               15 + x   = 15 – 21
                15 + x =  -6
                         x = -6 -15
                         x = -21
  b) 39 + (x -39) = 50
                x – 39 = 50 – 39
                x – 39 = 11
                x         = 39 +11
                x         = 50
  Câu 6
      Số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thủy ngân là:
            357 – (-39) = 396(oC)
                Đáp số: 396oC
  Câu 7
      Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là :
              (- 5) – 7 = -12(oC)
                      Đáp số: -12oC
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên