Toán Lớp 6: |x-2010|+|x-2012|+|x-2014|=2 giúp mik với nha :>

By Nhã Hồng

Toán Lớp 6: |x-2010|+|x-2012|+|x-2014|=2
giúp mik với nha :>
Viết một bình luận