Toán Lớp 6: 2^x – 2^4 . 2^7 . 32 = 0 3^x + 3^x=2 = 270 help me i will say goodbye to this world

By Hoài Hương

Toán Lớp 6: 2^x – 2^4 . 2^7 . 32 = 0
3^x + 3^x=2 = 270 help me i will say goodbye to this world

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 2^x – 2^4 . 2^7 . 32 = 0 3^x + 3^x=2 = 270 help me i will say goodbye to this world”

 1. 2^x – 2^4 . 2^7 . 32 = 0
  => 2^x – 2^4 . 2^7 . 2^5 = 0
  => 2^x – 2^(4 + 7 + 5) = 0
  => 2^x – 2^16 = 0
  => 2^x = 0 + 2^16
  => 2^x = 2^16
  => x = 16
  Vậy x = 16
  3^x + 3^(x + 2) = 270
  => 3^x + 3^x . 3^2 = 270
  => 3^x . 1 + 3^x . 9 = 270
  => 3^x . ( 1 + 9 ) = 270
  => 3^x . 10 = 270
  => 3^x = 270 : 10
  => 3^x = 27
  => 3^x = 3^3
  => x = 3
  Vậy x = 3
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận