Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 10^10.(-10^4) Lưu ý:đây là ^(mũ)

Toán Lớp 6: 10^10.(-10^4)
Lưu ý:đây là ^(mũ)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $-10^{14}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $10^{10}$ .($-10^{4}$ 
  =$10^{10}$ . $-10^{4}$ 
  =$-10^{10+4}$ 
  =$-10^{14}$ 
  vì khi các số tự nhiên bằng nhau có số mũ mà nhân với nhau thì ta lấy các số mũ cộng với nhau
  Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
  $\text{$10^{10}$ .(-$10^{4}$) }$
  $\text{= -($10^{10}$.$10^{4}$)}$
  $\text{= – ( $10^{10+4}$)}$
  $\text{= $-10^{14}$}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )