Toán Lớp 6: `1/2-|x+1/5|=1/3` `3/4-|2x+1|=7/8`

Toán Lớp 6: 1/2-|x+1/5|=1/3
3/4-|2x+1|=7/8

TRẢ LỜI

 1. *** Lời giải chi tiết ***
  (1)/(2)-|x+(1)/(5)|=(1)/(3)
  =>|x+(1)/(5)|=(1)/(2)-(1)/(3)
  =>|x+(1)/(5)|=(1)/(6)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{6}\\x+\dfrac{1}{5}=-\dfrac{1}{6}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{5}\\x=-\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{5}\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{30}\\x=-\dfrac{11}{30}\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{-(1)/(30);-(11)/(30)}
  (3)/(4)-|2x+1|=(7)/(8)
  =>|2x+1|=(3)/(4)-(7)/(8)
  =>|2x+1|=-(1)/(8)
  Vì |2x+1|≥0 với mọi x
  Mà |2x+1|=-(1)/(8) ( Vô lí )
  Vậy không tìm được giá trị của x thỏa mãn đề bài
   

  Trả lời

Viết một bình luận