Toán Lớp 6: 1+1/2+1/2^2+1/2^4+1/2^6+…+1/2^98+1/2^100

Toán Lớp 6: 1+1/2+1/2^2+1/2^4+1/2^6+…+1/2^98+1/2^100

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt \ \ A=1+1/2+1/2^2+1/2^4+1/2^6+…+1/2^98+1/2^100$\\$=>2^2A=2^2+2+1+1/2^2+1/2^4+…+1/2^96+1/2^98$\\$=>2^2A-A=2^2+2-1/2^100$\\$=>3A=2^2+2-1/2^100$\\$=>A=(6-1/2^100)/3

  Trả lời
 2. Đặt A = 1 + 1/2 + 1/2^2 + 1/2^4 + 1/2^6 + …. + 1/2^98 + 1/2^100
  A . 2^2 = 2^2 + 2 + 1 + 1/2^2 + 1/2^4 + …. + 1/2^96 + 1/2^98
  A . 4 = 4 + 2 + 1 + 1/2^2 + 1/2^4 + …. + 1/2^96 + 1/2^98
  A . 4 – A = ( 4 + 2 + 1 + 1/2^2 + 1/2^4 + …. + 1/2^96 + 1/2^98 ) – ( 1 + 1/2 + 1/2^2 + 1/2^4 + 1/2^6 + …. + 1/2^98 + 1/2^100 )
  A . 3 = ( 4 + 2 )- 1/2^100
  A . 3 = 6 – 1/2^100
  A = ( 6 – 1/2^100 ) : 3
  A = ( 6 – 1/2^100 )/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận