Toán Lớp 5: Viết liên tiếp các số có 2 chữ số từ 20 đến 11 theo thứ tự từ lớn đến bé để được 1 số có nhiều chữ số 201918…1211. Xóa đi 12 chữ số

Toán Lớp 5: Viết liên tiếp các số có 2 chữ số từ 20 đến 11 theo thứ tự từ lớn đến bé để được 1 số có
nhiều chữ số 201918…1211. Xóa đi 12 chữ số của số đó và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại
để được:
a) Số lớn nhất
b) Số nhỏ nhất
c) Số chẵn lớn nhất
d) Số lẻ nhỏ nhất

TRẢ LỜI

 1. Ta có số : 201918171615114131211
  a ) Số lớn nhất là : 987654321 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 
  b ) Số nhỏ nhất là : 111111111 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1
  c ) Số chẵn lớn nhất là : 987654312 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1
  d ) Số lẻ nhỏ nhất là : 111111111 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1 
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  số viết được là: 201918171615114131211
  a ) Số lớn nhất là : 987654321 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 
  b ) Số nhỏ nhất là : 111111111 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1
  c ) Số chẵn lớn nhất là : 987654312 vậy xóa đi các số là 2 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1
  d ) Số lẻ nhỏ nhất là : 111111111 vậy xóa đi các số là 2 , 0, 9 , 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1 

  Trả lời

Viết một bình luận