Toán Lớp 5: Trung bình cộng của ba số thập phân bằng 3,72. Số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai và bằng 3/4 số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

Toán Lớp 5: Trung bình cộng của ba số thập phân bằng 3,72. Số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai và bằng 3/4 số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

TRẢ LỜI

 1. Tổng ba số thập phân là:
  3,72 × 3 = 11,16
  Coi số thập phân thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thập phân thứ hai và 5 phần như thế và số thập phân thứ ba là 4 phần bằng nhau.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 4 + 5 = 12 (phần)
  Số thập phân thứ nhất là:
  11,16 : 12 × 3 = 2,79
  Đáp số: 2,79

  Trả lời

Viết một bình luận