Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm ch

Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm chứa bao nhiêu phần trăm nhôm?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm ch”

 1. Khối lượng nhôm trong 120 tấn quặng sắt là:
    120 x 45 : 100 = 54 (tấn)
  Khối lượng nhôm trong 25 tấn quặng sắt là:
    25 x 61,1 : 100 = 15, 3 (tấn)
  Sau khi trộn, hỗn hợp chứa số % nhôm là:
    (54+15,3) : (120+25) x 100 = 47,79 (%)
                        Đáp số: 47,79%

 2. $\text{Khối lượng nhôm trong 120 tấn quặng là:}$ $\\$ $\text{120 x 45 : 100 = 54 (tấn)}$ $\\$ $\text{Khối lượng nhôm trong 25 tấn quặng sắt là:}$ $\\$ $\text{25 x 61,1 : 100 = 15, 3 (tấn)}$ $\\$ $\text{Phần trăm khối lượng nhôm sau khi trộn là}$ $\\$ $\text{(54+15,3) : (120+25) x 100 = 47,79%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 47,79%}$

Viết một bình luận