Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm ch

Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm chứa bao nhiêu phần trăm nhôm?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Khối lượng nhôm trong 120 tấn quặng là:}$ $\\$ $\text{120 x 45 : 100 = 54 (tấn)}$ $\\$ $\text{Khối lượng nhôm trong 25 tấn quặng sắt là:}$ $\\$ $\text{25 x 61,1 : 100 = 15, 3 (tấn)}$ $\\$ $\text{Phần trăm khối lượng nhôm sau khi trộn là}$ $\\$ $\text{(54+15,3) : (120+25) x 100 = 47,79%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 47,79%}$

 2. Khối lượng nhôm trong 120 tấn quặng sắt là:
    120 x 45 : 100 = 54 (tấn)
  Khối lượng nhôm trong 25 tấn quặng sắt là:
    25 x 61,1 : 100 = 15, 3 (tấn)
  Sau khi trộn, hỗn hợp chứa số % nhôm là:
    (54+15,3) : (120+25) x 100 = 47,79 (%)
                        Đáp số: 47,79%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )