Toán Lớp 5: tổng kết học kì 1 lớp 5A có 25 % số học sinh được xếp loại học lực hoàn thành tốt . Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 2 bạn nữa đạt hoàn t

By Tâm

Toán Lớp 5: tổng kết học kì 1 lớp 5A có 25 % số học sinh được xếp loại học lực hoàn thành tốt . Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 2 bạn nữa đạt hoàn thành tốt thì tổng số học sinh hoàn thành tốt bằng 30%số học sinh cả lớp .
a, tính tổng học sinh được xếp lực tốt hoàn thành .
| b, tính số học sinh của lớp đó
Viết một bình luận