Toán Lớp 4: Bài 2: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả

By Ðan Khanh

Toán Lớp 4: Bài 2: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả; rổ thứ hai có 112 quả; rổ thứ ba có 121 quả; rổ thứ tư có 103 quả. Sau khi bán được 1 rổ trứng gà, người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp hai lần số trứng gà còn lại. Hỏi rổ nào đựng trứng gà, rổ nào đựng trứng vịt?
Viết một bình luận