Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 465,85 nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn Tìm hai số đó

By Diệu Hằng

Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 465,85 nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn Tìm hai số đó
Viết một bình luận