Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 465,85 nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn Tìm hai số đó

Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 465,85 nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn Tìm hai số đó

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  Dịch dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn
  Tức số lớn gấp 10 lần số bé
  Số lớn là:
       465,85:(10+1)xx10=423,5
  Số bé là:
       423,5:10=42,35
              Đáp số: Số lớn: 423,5
                              Số bé: 42,35

  Trả lời
 2. Nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 chữ số thì ta được số mới gấp số bé 10 lần
  => Số lớn gấp số bé 10 lần
  Coi số lớn là 10 phần thì số bé là 1 phần như thế
  Tổng số phần bằng nhau là :
  10 + 1 = 11 ( phần )
  Số lớn là :
  465,85 : 11 xx 10 = 423,5
  Số bé là :
  423,5 : 10 = 42,35
                  Đáp số : Số lớn 423,5 ; số bé 42,35
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận