Toán Lớp 5: Tính nhanh nếu có thể 73+146+127+36 14,13+8,4+12,87+3,6 2/3×8/17+2/3×5/17+2/3×4/7

Toán Lớp 5: Tính nhanh nếu có thể
73+146+127+36
14,13+8,4+12,87+3,6
2/3×8/17+2/3×5/17+2/3×4/7

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   73 + 146 + 127 + 36
  = (73 + 127) + (146 + 36)
  = 200 + 182
  = 382
  14,13 + 8,4 + 12,87 + 3,6
  = (14,13 + 12,87) + (8,4 + 3,6)
  = 27 + 12
  = 39
  2/3 × 8/17 + 2/3 × 5/17 + 2/3 × 4/7
  = 2/3 × (8/17 + 5/17 + 4/7)
  = 2/3 × (13/17 + 4/7)
  = 2/3 × 159/119
  = 106/119

  Trả lời
 2. 73 + 146 + 127 + 36
  = ( 73 + 127)  + ( 146 + 36)
  = 200 +182
  =382
  —————————————–
  14,13 + 8,4 + 12,87 +3,6
  = ( 14,13 + 12,87) + ( 8,4 + 3,6)
  =27 + 12
  =39
  ——————————————
  2/3 xx 8/17 + 2/3 xx 5/17 + 2/3 xx 4/7
  = 2/3 xx ( 8/17 + 5/17 + 4/7)
  =2/3 xx 159/119
  =106/119

  Trả lời

Viết một bình luận