Toán Lớp 5: Tính hiệu sau bảng cách thuận tiện nhất 20-123-4-5-6-7-8-9-10

Toán Lớp 5: Tính hiệu sau bảng cách thuận tiện nhất
20-123-4-5-6-7-8-9-10

TRẢ LỜI

 1. 20 – 123 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
  = 20 – (123 + 7) – (4 + 6) – 10 – (5 + 8 + 9)
  = 20 – 130 – 10 – 10 – 22
  = 20 – 130 – (10 + 10) – 22
  = 20 – 130 – 20 – 22
  = (20 – 20) – (130 + 22)
  = 0 – 152
  = -152

  Trả lời

Viết một bình luận