Toán Lớp 11: Giúp em với: 4cos^2 3x-3=0; Sin^2 3x=1/4; 6cos^2 x+cosx-1=0; 4cos^2(x+π/6)-1=0(sử dụng ct hạ bậc)

Toán Lớp 11: Giúp em với:
4cos^2 3x-3=0;
Sin^2 3x=1/4;
6cos^2 x+cosx-1=0;
4cos^2(x+π/6)-1=0(sử dụng ct hạ bậc)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận