Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất
7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

TRẢ LỜI

Viết một bình luận