Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

TRẢ LỜI

Viết một bình luận