Toán Lớp 5: tính bằng 2 cách 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

Toán Lớp 5: tính bằng 2 cách 7/11 : 3/5 + 4/11 : 3/5

TRẢ LỜI

 1. $\text{Cách 1:$\frac{7}{11}$ : $\frac{3}{5}$ + $\frac{4}{11}$ : $\frac{3}{5}$ }$
  $\text{= $\frac{35}{33}$ + $\frac{20}{33}$ }$
  $\text{= $\frac{5}{3}$ }$
  $\text{Cách 2:$\frac{7}{11}$ : $\frac{3}{5}$ + $\frac{4}{11}$ : $\frac{3}{5}$ }$
  $\text{= ($\frac{7}{11}$ + $\frac{4}{11}$) : $\frac{3}{5}$ }$
  $\text{= 1 : $\frac{3}{5}$}$
  $\text{= $\frac{5}{3}$}$

  Trả lời

Viết một bình luận