Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của: a) 0,3 và 2,5 b) 45,6 và 60 c) 4,5 và 9 d) 15 và 7,5

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của:
a) 0,3 và 2,5 b) 45,6 và 60 c) 4,5 và 9 d) 15 và 7,5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tỉ số phần trăm của 0,3 và 2,5 là
  0,3 : 2,5 = 0,12
  0,12 = 12%
  b) Tỉ số phần trăm của 45,6 và 60 là
  45,6 : 60 = 0,76
  0,76 = 76%
  c) Tỉ số phần trăm của 4,5 và 9 là
  4,5 : 9 = 0,5
  0,5 = 50%
  d) Tỉ số phần trăm của 15 và 7,5 là
  15 : 7,5 = 2
  2 = 200%

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Tỉ số phần trăm của 0,3 và 2,5 là:
  0,3:2,5×100=12%
  b, Tỉ số phần trăm của 45,6 và 60 là:
  45,6:60×100=76%
  c, Tỉ số phần trăm của 4,5 và 9 là:
  4,5:9×100=50%
  d, Tỉ số phần trăm của 15 và 7,5 là:
  15:7,5×100=200%

  Trả lời

Viết một bình luận