Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tìm một số có ba chữ số biết số đó cộng với 5lần tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị

Toán Lớp 5: tìm một số có ba chữ số biết số đó cộng với 5lần tích của chữ số hàng chục và hàng đơn vị

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  abc)+ 5. b. c = 175  (c khác 0)
  Vì 175 có tận cùng là 5⇒175 chia hết cho 5
  ⇒(abcabc) +5.b.c chia hết cho 5
  Vì 5.b.c chia hết cho 5 ⇒(abcabc) chia hết cho 5
  Vì c khác 0 ⇒ c=5.
  Thay c = 5 vào ta có:
  ab5) + 5 x b x 5 = 175
  ab5)+ 25 x b = 175
  Do 175 chia hết cho 25⇒ab5)+ 25 x b cũng chia hết cho 25
  Mà 25 x b cũng chia hết cho 25 nên (ab5) cũng chia hết cho 25.
  Vậy b chỉ có thể là 2 hoặc 7.
  Thay b = 2 vào ta có:(a25)+ 25 x 2 = 175
  => a x 100 +25 + 50 = 175
  => a = 1. (thỏa mãn).
  Thay b = 7 vào ta có:(a75)+ 25 x 7 = 175 (loại).
  Vậy a = 1; b = 2; c = 5.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:125
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  abc¯ + 5 x b x c = 175  (c khác 0)
  Dựa vào dấu hiệu chia hết thì ta thấy 175 chia hết cho 5 nên abc¯ + 5 x b x c
  cũng phải chia hết cho 5
  Mà 5 x b x c chia hết cho 5 nên abc¯ cũng phải chia hết cho 5.
  Vì c # 0 nên c chỉ có thể là 5.
  Thay c = 5 vào ta có:
  ab5¯ + 5 x b x 5 = 175
  ab5¯ + 25 x b = 175
   Ta thấy 175 chia hết cho 25 nên ab5¯ + 25 x b = 175 cũng chia hết cho 25.
  Mà 25 x b cũng chia hết cho 25 nên ab5¯ cũng phải chia hết cho 25. Vậy b chỉ có thể là 2 hoặc 7.
  *Thay b = 2 vào ta có: a25¯ + 25 x 2 = 175 => a x 100 +25 + 50 = 175 => a = 1. (thỏa mãn bài toán).
  *Thay b = 7 vào ta có: a75¯ + 25 x 7 = 175 (loại).
  *Vậy a = 1; b = 2; c = 5.
   Vậy số cần tìm là 125.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )