Toán Lớp 5: Tìm X: a. 12,5 x 4 – X = 4,2 + 2,6 b. ( X – 10 ) x 5 = 100 – 20 x 4

Toán Lớp 5: Tìm X:
a. 12,5 x 4 – X = 4,2 + 2,6
b. ( X – 10 ) x 5 = 100 – 20 x 4

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm X: a. 12,5 x 4 – X = 4,2 + 2,6 b. ( X – 10 ) x 5 = 100 – 20 x 4”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 12,5 xx 4 – x = 4,2 + 2,6
                  50 – x = 6,8
                          x = 43,2
  $\text{Vậy x là : 43,2}$
  b) ( x – 10 ) xx 5 = 100 – 20 xx 4
       ( x – 10 ) xx 5 = 100 – 80
       ( x – 10 ) xx 5 = 20
               ( x – 10 ) = 20 : 5
               ( x – 10 ) = 4
                           x = 4 + 10
                           x = 14
  $\text{Vậy x là : 14}$

  Trả lời

Viết một bình luận