Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 24 và 40 là:.. 40% của 35 là:…

By Ái Linh

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 24 và 40 là:..
40% của 35 là:…
Viết một bình luận