Toán Lớp 5: So sánh A và B biết: A = (8,a) ̅ + (a,7 ) ̅ và B = 8,8 + (a,a) ̅ A = (a,45 ) ̅ + (3,b5) ̅ và B = (a,bc) ̅ + 5,7 – (1,5c)

Toán Lớp 5: So sánh A và B biết:
A = (8,a) ̅ + (a,7 ) ̅ và B = 8,8 + (a,a) ̅
A = (a,45 ) ̅ + (3,b5) ̅ và B = (a,bc) ̅ + 5,7 – (1,5c) ̅
Các bạn ơi giúp mình với! Kiú!!!!!!!!!
Nhanh!

TRẢ LỜI

 1. @Sad
  A=8,a+a,7
  A=8+0,a+a+0,7
  A=(8+0,7)+(0,a+a,0)
  A=8,7+a,a
  Ta có: A=8,7+a,a<B=8,8+a,a
  Vậy: A=(8,a+a,7)<B=8,8+a,a
  —————————————
  A=a,45+3,b5
  A=a+0,45+3+0,b+0,05
  A=(a+0,b)+(0,45+3+0,05)
  A=a,b+3,5
  $//$
  B=a,bc+5,7-1,5c
  B=a,bc+5,7-1+0,5+0,0c
  B=(a,bc+0,0c)+(5,7-1+0,5)
  B=(a,bc+0,0c)+5,2
  Ta thấy: A=a,b+3,5>B=(a,bc+0,0c)+5,2
  Vậy: A=a,45+3,b5>B=a,bc+5,7+1,5c
   

  Trả lời

Viết một bình luận