Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 27,697:6,8( thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) A. 21 B. 2,1 C. 0,21 D. 0,021

Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 27,697:6,8( thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân)
A. 21
B. 2,1
C. 0,21
D. 0,021

Comments ( 2 )

 1. #Lp
  27,697 : 6,8 = 4,07
  Số dư là :
  27,697 – 4,07 xx 6,8 = 0,021
  => Giải đáp : D

 2. @Bao
  27,697:6,8=4,07
  Số dư là : 27,697-(6,8xx4,07)=0,021
  -> Chọn D.0,021
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan