Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: mọi người giúp em em đang cần gấp 3 . tìm tỉ số phần trăm của : 25 và 40 = =… 0,4 và 3,2 = =. 1,6 và 80 = -.

Toán Lớp 5: mọi người giúp em em đang cần gấp
3 . tìm tỉ số phần trăm của :
25 và 40 = ……………
0,4 và 3,2 = ………….
1,6 và 80 = ……………..
0,3 và 0,96 = ……..

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-5-moi-nguoi-giup-em-em-dang-can-gap-3-tim-ti-so-phan-tram-cua-25-va-40-0-4-va-3-2-1-6-v

 2. 3 . tìm tỉ số phần trăm của :
  25 và 40 =  $25$  :  $40$  = $0,63$ = $63%$%
  0,4 và 3,2 = $0,4$ : $3,2$ = $0,13$ = $13$%
  1,6 và 80 = $1,6$ : $80$ = $0,02$ = $2$%
  0,3 và 0,96 = $0,3$ : $0,96$ = $0,3125$ = 31,255%
  #NgocHanOwO
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa