Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Số dân ở một xã hiện nay có 5.000 người với mức tăng hàng năm thì cứ 1.000 người thì tăng thêm 21 người Hãy tính xem một năm sau số dân

Toán Lớp 5: Số dân ở một xã hiện nay có 5.000 người với mức tăng hàng năm thì cứ 1.000 người thì tăng thêm 21 người Hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1.000 người chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người

Comments ( 2 )

 1. 5000 người kém 1000 người số lần là:
  5000 : 1000 = 5 (lần)
  Nếu cứ có 1000 người tăng 21 người thì sau mỗi năm có số người là:
  21 xx 5 = 105 (người)
  Nếu cứ có 1000 người tăng 15 người thì sau mỗi năm có số người là:
  15 xx 5 = 75 (người)
  Đáp số: 105 người và 75 người

 2.    5.000 gấp 1.000 số lần là :
        5.000 : 1.000 = 5 ( lần )
     Số dân mỗi năm của xã đó tăng là :
       5 xx 21 = 105 ( người )
     Nếu cứ 1.000 người chỉ tăng thêm 15 người số dân của xã đó tăng là :
            5 xx 15 = 75 ( người )
                        Đáp số : 105 người ; 75 người .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )