Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một viên gạch hình vuông có 40 cm và một nủa viên gạch như thế ghép lại thành một hình thang vuông diên tích của hình thang đó là-..

Toán Lớp 5: một viên gạch hình vuông có 40 cm và một nủa viên gạch như thế ghép lại thành một hình thang vuông diên tích của hình thang đó là………………………

Comments ( 1 )

 1. Diện tích một viên gạch hình vuông đó là
  $ 40 x 40 = 1600 ( cm2 ) $
  Diện tích nửa viên gạch hình vuông đó là
  $ 1600 : 2 = 800 ( cm2 ) $ 
  Diện tích hình thang vuông ghép được là 
  $ 1600 + 800 = 2400 ( cm2 ) $
  Trả lời : Một viên gạch hình vuông có 40 cm và một nủa viên gạch như thế ghép lại thành một hình thang vuông diên tích của hình thang đó là 2400 cm2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )