Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b trong một thời gian dự định. nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì sẽ đến b muộn hơn 2h. nếu xe chạy với vận tốc 50

Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b trong một thời gian dự định. nếu xe chạy với vận tốc 35km/h thì sẽ đến b muộn hơn 2h. nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thf sẽ dến b sớm hơn 1h so với thời gian dự định.
a)tính thời gian dụ định đi tư a đến b.
b)tính quãng đường ab.
c)để đến b đúng thời gian quy định thì ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu?
giảy theo cách tiểu học nha

Comments ( 2 )

 1. a)
  Giải đáp:
  Quãng đường AB là 350km và thời gian dự định đi lúc đầu là 8 giờ.
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB,
  y (giờ) là thời gian dự định đi đến B lúc đầu. (x>0,y>1)
  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 35km là:
  x35 = y+2 ⇒ x=35.(y+2) (a)
  Thời gian đi từ A và B với vận tốc 50km là: 
  x/50 = y−1 ⇒ x = 50.(y−1)x50 = y−1 ⇒ x = 50.(y−1) (b)
  Từ (1) và (2) ta có:
  35.(y+2) = 50.(y−1)

  Vậy quãng đường AB là 350km và thời gian dự định đi lúc đầu là 8 giờ.

  Để đến đúng thời gian quy định thì ô tô phải đi với vận tốc là:350 : 8 = 43,75 (km/h)

 2. bt làm cách khác cơ
  Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB,
  y (giờ) là thời gian dự định đi đến B lúc đầu. (x>0,y>1)
  Thời gian đi từ A đến B với vận tốc 35km là:
  x35=y+2⇒x=35.(y+2) (1)
  Thời gian đi từ A và B với vận tốc 50km là: x50=y−1⇒x=50.(y−1) (2)
  Từ (1) và (2) ta có:
  35.(y+2)=50.(y−1)
  ⇒35y+70=50y-50
  ⇒y=8
  ⇒x=35.(y+2)=35.10=350 (km)
  Vậy quãng đường AB là 350km và thời gian dự định đi lúc đầu là 8 giờ.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )