Toán Lớp 5: Một nhà máy dự định sản xuất 135 tấn thép trong năm 2020. Nhưng tính ra nhà máy đă sản xuất được 162 tấn thép . Hỏi năm 2020 nhà máy đã

Toán Lớp 5: Một nhà máy dự định sản xuất 135 tấn thép trong năm 2020. Nhưng tính ra nhà máy đă sản xuất được 162 tấn thép . Hỏi năm 2020 nhà máy đã sản xuất bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ? Nhà máy đã vượt mức bao nhiêu phàn trăm ?

TRẢ LỜI

 1. Tỉ số phần trăm số thếp sản xuất được so với kế hoạch của nhà mãy là:
       162 : 135 = \text{1,2} = 120%
  Nhà máy đã vượt mức so với kế hoạch là:
       120% – 100% = 20%
                               Đáp số: 120% ; 20%

  Trả lời

Viết một bình luận